آگهی مناقصه حمل و نقل

شرکت بازرگانی بهران (BTC) در نظر دارد حمل و نقل کالاهای خود را با شرایط و مشخصات مورد نظر از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از واجدین شرایط دعوت می شود نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴ اقدام نمایند. همچنین به اطلاع دریافت…

آگهی مناقصه بیمه

شرکت بازرگانی بهران (BTC) در نظر دارد پرتفوی بیمه ای خود را مشتمل بر بیمه درمان و گروهی پرسنل، آتش سوزی، مسئولیت های مدنی، عمر و حادثه و … از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از واجدین شرایط دعوت می شود نسبت به دریافت اسناد مناقصه پس از انتشار آگهی حداکثر تا روزدوشنبه مورخ…