نشانی دفتر مرکزی: بزرگراه مدرس شمال – خیابان شهید دستگردی (ظفر) – پلاک ۲۶۶

کدپستی: ۱۹۱۸۶۱۳۳۶۴

تلفن خانه: ۲۲۲۵۴۳۳۱ – ۲۲۲۵۴۳۳۲

واحد پشتیبانی فروشگاههای اینترنتی: ۲-۲۲۲۵۴۳۳۱  داخلی۳۱۳

واحد فروش مویرگی روانکار: ۲۲۲۵۵۴۴۱ – ۲۲۲۵۵۴۴۲

واحد امور جایگاههای عرضه سوخت (پمپ بنزین): ۲۲۲۵۴۳۳۲ داخلی ۱۱۰

دورنگار: ۲۲۲۵۴۳۳۱ داخلی ۵۱۰

پست الکترونیک: info@btc.co.ir