نشانی دفتر مرکزی: بزرگراه مدرس شمال – خیابان شهید دستگردی (ظفر) – پلاک ۲۶۶

کدپستی: ۱۹۱۸۶۱۳۳۶۴

تلفن های تماس عمومی: ۲۲۲۵۴۳۳۱ – ۲۲۲۵۴۳۳۲

تلفن واحد پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۲-۲۲۲۵۴۳۳۱  داخلی۳۰۲

تلفن واحد فروش مویرگی کالا: ۲۲۲۵۵۴۴۱ – ۲۲۲۵۵۴۴۲

تلفن واحد امور جایگاههای سوخت (پمپ بنزین): ۲۲۲۵۴۳۳۲ داخلی ۱۱۰

دورنگار: ۲۲۲۵۴۳۳۱ داخلی ۵۱۰

پست الکترونیک: info@btc.co.ir