نشانی: تهران، خیابان شهید رجایی جنوبی، بلوار پژوهشگاه، خیابان انبار نفت، مجتمع انبارهای صدرا

سرپرست انبار: آقای گودرز وثوق

ظرفیت انبار: —-