نشانی دفتر مرکزی: بزرگراه مدرس شمال – خیابان شهید دستگردی (ظفر) – پلاک ۲۶۶

کدپستی: ۱۹۱۸۶۱۳۳۶۴

تلفن های تماس: ۲۲۲۵۴۳۳۱ – ۲۲۲۵۴۳۳۲

تلفن واحد فروش: ۲۲۲۵۵۴۴۱ – ۲۲۲۵۵۴۴۲

تلفن واحد امور جایگاهها: ۲۲۲۵۴۳۳۲ داخلی ۱۱۰

دورنگار: ۲۲۲۵۴۳۳۱ داخلی ۵۱۰

پست الکترونیک: info@btc.co.ir