آگهی مزایده شماره ۰۴۹۸

  آگهی مزایده عمومی نوبت سوم  شماره :۰۴/۹۸   شرکت بازرگانی بهران در نظر دارد تعدادی از اموال مازاد خود را به شرح جدول ذیل بصورت مزایده بفروش برساند. ردیف دستگاه تعداد وضعیت سال خرید توضیحات ۱ iPad mini3 3 LCD شکسته ۹۳ ۲ iPad mini3 8 سالم/دست دوم ۹۳ ۳ iPad mini4 10 سالم/دست…