فروش مویرگی

      شماره های تماس اداره مرکزی عملیات  فروش :   3 -22255442     

شماره فکس : 22255441

استان تهران
شماره تماس
مناطق فروش در استان تهران سمت نام 
ردیف
091241396202
  مناطق شرقی  تهران
سوپروایزر  فروش
فرشاد رسولی
1
09124056131
 مناطق غربی و شمالی تهران
سوپروایزر فروش
محمدرضا پارسای قاسمی
1
09352146447
 مناطق مرکز و جنوبی تهران
سوپروایزر  فروش
منصور آتشین رنگ
1

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
              04133294045       شماره تماس دفتر فروش :   استان آذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس
مناطق فروش در تبریز سمت نام 
ردیف
09149012064  استان تبریز رئیس دفتر فروش علیرضا آقایی 1
09148261928 تبریز سوپروایزر فروش مهدی ابراهیمی 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              03133874121       شماره تماس دفتر فروش :   استان اصفهان
شماره تماس 
مناطق فروش در اصفهان سمت نام  
ردیف
09132279553
استان اصفهان
رئیس دفتر فروش
بهروز قصری 1
09132153499 شهر اصفهان سوپروایزر فروش دانیال نصر اصفهانی 2