جایگاه های تبریز

گالری عکس
شماره فکس
شماره تماس
آدرس نام جایگاه
ردیف
تصاویر جایگاه  0413_2661394  0413_2661394 تبريز- بلوار منجم به طرف یکه دکان      جایگاه 3 1
تصاویر جایگاه  0413_4422826
0413_4422826 تبريز - جاده سنتو- نرسیده به ایستگاه علیزاده جایگاه 4 2
تصاویر جایگاه  
0413_3302320 0413_3302320 تبريز-  دروازه تهران سه راه ولی عصر جایگاه 5 3

 

5283491- 0113