اهداف شرکت

ارائه خدمات متمایز و ایجاد استانداردهای کیفی در خدمات جایگاه داری و ایجاد بزرگ ترین شبکه توزیع وفروش انواع فراورده های نفتی